Anmäl dig till Brf Korallens Grannsamverkan – i dag!

I Brf Korallen arbetar vi med att få igång ett engagemang kring Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra vår fastighet mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från er boende i huset. Kunskap om hur vi skyddar oss, avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i Brf Korallen. Som boende kan du anmäla dig till våra huvudkontaktpersoner som gått utbildning hos polisen; Joakim Schwarz (port2) eller Ankil Billerhag (port 10). För att få sätta upp skylten Grannsamverkan måste vi vara minst en tredjedel anmälda av hushållen.

Du anmäler dig genom att ladda ner den kostnadsfria appen Grannsamverkan och leta upp Korallen i Solna eller att lägga en lapp med namn och telnr till Joacim eller Anki om att du deltar i samverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Läs mer här.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis/kommun har i första hand kontakt med våra utsedda kontaktombud. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är därför viktigt att du anmäler dig.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Vill du veta mer kontakta våra utsedda kontaktpersoner.

Källa: Samverkan mot brott

Dags för höststädning

Lördagen den 26 oktober kl 10.00 städar vi vår gård
(vid dåligt väder flyttar vi städningen till söndagen)

På agendan denna dag är som vanligt kratta höstlöv och sopa asfalten (om snön ligger kvar finns det andra saker vi kan göra), men även torka av våra trädgårdsmöbler innan de ställs ner i källaren för vinterförvaring.

Det är väldigt fullt i våra barnvagnsrum så ta gärna en titt i dem och ta bort de cyklar eller barnvagnar som inte används. Cyklar som inte används vintertid kan ställas ner i cykelrummet i port 2 eller i ”mopedrummet” i port 10.

Efteråt bjuds det på fika och nybakat i föreningslokalen!

Välkomna!

Så behandlar BRF Korallen medlemmarnas personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Korallen i Solna informerar:

POLICY – för behandling av personuppgifter


Syfte

En bostadsrättsförening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi i Brf Korallen behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att föreningen värnar om din integritet.

Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Som bostadsrättsförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen, vad gäller exempelvis förande av medlems – och lägenhetsförteckning. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Bostadsrättsföreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bostadsrättsföreningen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

 

Här följer exempel på personuppgifter föreningen behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Överlåtelseavtal
 • Uppgifter om ev. andrahandsuthyrningar
 • Pantförskrivningar
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Ditt medlemskap i Brf Korallen ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i föreningen krävs en överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. I de flesta fall kommer uppgifterna från mäklaren som bistått vid överlåtelsen.

Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar med uppgift om bl.a. vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt även uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingarna inkommer från den bank vari du som medlem tagit upp ett lån, däremot finns inte några uppgifter om lånets storlek eller belopp.

För att kunna erbjuda dig en parkeringsplats/garage har föreningen en parkeringskö med uppgift om namn och lägenhetsnummer, uppgifterna kommer ifrån den intresseanmälan du själv har lämnat till föreningen.

Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgift om e-postadresser och telefonnummer.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att föreningen behandlar dina personuppgifter, vilket innebär att föreningen då måste radera personuppgifterna eller inhämta ett nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att föreningen inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal.

Tänk också på att ett återkallande av samtycke kan innebära att föreningen inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vilken information ger vi till dig?

Som medlem i Brf Korallen har du alltid rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Föreningen har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Brf Korallen anlitar Conzignus Hem och Fastighet Förvaltning AB (”Conzignus”) för föreningens förvaltning. Riktlinjerna för hur Conzignus får hantera personuppgifterna på uppdrag av föreningen finns reglerat i särskilt avtal och utgångspunkten är att endast personal som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I föreningen är det endast styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter

Conzignus säkerhetssystem är utvecklade för att i mycket hög grad skydda mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Brf Korallen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Solna 12 augusti 2018

Styrelsen i Brf Korallen

Motioner till årsstämman!

Måndag den 14 maj är det dags för BRF Korallens årsstämma. Kallelse kommer att hängas upp och delas ut till alla boende några veckor innan stämman. Lämna in eventuella motioner till styrelsen söndag den 25 mars.

Du kan antingen maila din motion till styrelsen@korallen1.se eller lägga motionen i den vita brevlådan på bottenvåningen i port 6.

En motion skall innehålla:

 • Avsändare (Namn/adress/e-post/telefonnummer)
 • Frågeställning: Tydlig formulering/förklaring av vad man önskar att stämman skall ta ställning till.
 • Bakgrund/tilläggsmaterial: Försök att ta fram ett så tydligt material som möjligt för beslut t ex skicka med prisunderlag.

//Styrelsen

Nya ordningsregler för den gemensamma lokalen

Styrelsen i Brf Korallen har uppdaterat ordningsreglerna för den gemensamma lokalen i husets källarplan. Se nedan:

GEMENSAMHETSLOKAL
Vi som bor i huset  har tillgång till en gemensamhetslokal som finns i källarplanet. Alla medlemmar och hyresgäster kan hyra lokalen för olika ändamål som tex fester eller andra sammankomster.

Bokning:
Du bokar lokalen genom att skriva upp dig i kalendern som sitter utanför lokalen. Avgiften är 200 kr och du måste lägga en depositionsavgift på 
300 kr, där du efter kontroll och godkänd städning återfår 100 kr. Person som bokar ansvarar för kostnaderna om något skulle gå sönder i samband med bokad aktivitet.

Ordningsregler för lokalen är enligt följande:

 • Lokalen bokas på anslagstavlan utanför lokalen och kan ej bokas under julafton, nyår och stora högtider)
 • Endast medlemmar i Brf Korallen får nyttja och hyra lokalen. Hyran gäller per dygn.
 • Person som bokar ansvarar för att lokalen städas och återställs i samma skick som före bokningen.
 • I lokalen får vistas max 30 personer enligt brandskyddsmyndigheten.
 • Nyckel kvitteras ut hos Ulla Pettersson (port 8) tidigast kvällen innan bokningen.
 • Lokalens interiörer får ej lämna lokalen eller användas till utomhusaktiviteter (Föreningen har trädgårdsstolar att låna ut).
 • Lokalen är avsett att vistas i, inte laga mat.
 • Fönster och dörrar ska vara stängda och lamporna släckta när lokalen lämnas obevakad.
 • Inga störande ljud får förekomma efter 22.00.

När det gäller städning av lokalen förväntar vi oss att du som lånar den:

 • Lämnar lokalen i det skick som du själv skulle vilja finna den nästa gång du skall låna den.
 • Tar ner eventuella dekorationer, ballonger etc.
 • Sopar och våttorkar golven i alla rummen. Glöm ej toaletten!
 • Ser till så att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda när du inte är i lokalen.
 • Diskar och ställer in porslin m m på därför avsedd plats.
 • Tömmer sopor och fimpkrukor utanför.
 • Lånar du saker från lokalen, bord, stolar, eller något annat, lägg en lapp i köket över det som du har lånat och tala om när du tänker lämna tillbaka det samt vem du är.
 • Du tar själv med egna disk- och handdukar.