Nya ordningsregler för den gemensamma lokalen

Styrelsen i Brf Korallen har uppdaterat ordningsreglerna för den gemensamma lokalen i husets källarplan. Se nedan:

GEMENSAMHETSLOKAL
Vi som bor i huset  har tillgång till en gemensamhetslokal som finns i källarplanet. Alla medlemmar och hyresgäster kan hyra lokalen för olika ändamål som tex fester eller andra sammankomster.

Bokning:
Du bokar lokalen genom att skriva upp dig i kalendern som sitter utanför lokalen. Avgiften är 200 kr och du måste lägga en depositionsavgift på 
300 kr, där du efter kontroll och godkänd städning återfår 100 kr. Person som bokar ansvarar för kostnaderna om något skulle gå sönder i samband med bokad aktivitet.

Ordningsregler för lokalen är enligt följande:

 • Lokalen bokas på anslagstavlan utanför lokalen och kan ej bokas under julafton, nyår och stora högtider)
 • Endast medlemmar i Brf Korallen får nyttja och hyra lokalen. Hyran gäller per dygn.
 • Person som bokar ansvarar för att lokalen städas och återställs i samma skick som före bokningen.
 • I lokalen får vistas max 30 personer enligt brandskyddsmyndigheten.
 • Nyckel kvitteras ut hos Ulla Pettersson (port 8) tidigast kvällen innan bokningen.
 • Lokalens interiörer får ej lämna lokalen eller användas till utomhusaktiviteter (Föreningen har trädgårdsstolar att låna ut).
 • Lokalen är avsett att vistas i, inte laga mat.
 • Fönster och dörrar ska vara stängda och lamporna släckta när lokalen lämnas obevakad.
 • Inga störande ljud får förekomma efter 22.00.

När det gäller städning av lokalen förväntar vi oss att du som lånar den:

 • Lämnar lokalen i det skick som du själv skulle vilja finna den nästa gång du skall låna den.
 • Tar ner eventuella dekorationer, ballonger etc.
 • Sopar och våttorkar golven i alla rummen. Glöm ej toaletten!
 • Ser till så att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda när du inte är i lokalen.
 • Diskar och ställer in porslin m m på därför avsedd plats.
 • Tömmer sopor och fimpkrukor utanför.
 • Lånar du saker från lokalen, bord, stolar, eller något annat, lägg en lapp i köket över det som du har lånat och tala om när du tänker lämna tillbaka det samt vem du är.
 • Du tar själv med egna disk- och handdukar.

Höststädning

Boka redan nu in lördagen den 12 november kl 10 för städning på vår gård med efterföljande fika. Vid regn städar vi på söndagen i stället. Prioritet denna dag är att sopa upp höstlöv, rengöra och ställa in våra trädgårdsmöbler för vinterförvaring.

Vi kommer även ställa upp en container på gården där alla kan passa på och slänga skräp som man vill bli av med.                                                                                        stad

Sophanteringen

Då vi den senaste tiden vid flera tillfällen har märkt att sopor slängs fel kommer här ett litet förtydligande kring husets sophantering. Det är absolut förbjudet att vara plast runt matavfallspåsarna eller lägga vanliga sopor i de bruna tunnorna utanför källardörren. I dessa tunnor slänger vi bara brännbart matavfall. Biobränsleanlägg-ningarna förstörs om det kommer in plast i förbränningsmaskinerna och vi som förening kan bli av med avtalet om medlemmarna inte kan hantera bioavfallet på ett korrekt sätt. Vanliga sopor kastas i Moloken som går att öppna med vanlig dörrnyckel och tidningar slängs i kärlet för tidningsinsamlingen. Har man kartonger och glas så finns närmaste källsorteringsstation på Skytteholmsvägen (vid dagiset Gomorronsol).

atervinn2

Inbrott i källarförråden!

Inbrott

Den senaste veckan har vi haft flera inbrott i källarförråden. Polisen är kontaktad!

Det är bra om vi hjälps åt att vara uppmärksamma på vilka som rör sig i huset. Var noga med att alltid låsa dörrarna efter er och lämna aldrig en källardörr uppställd och obevakad. Släpp inte in okända. Fråga gärna vem de skall besöka om ni inte har sett dem här förut.

Kontakta någon i styrelsen om ni ser eller hör något misstänkt.

Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma!

Korallen

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Korallen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2016 kl 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning 

1.    Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Anmälan av protokollskrivare.
4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5.    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
6.    Godkännande av dagordningen.
7.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8.    Föredragning av revisionsberättelsen.
9.    Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Fråga om arvoden.
13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Inkomna propositioner (se bilagor)
– Proposition 1: Stadgeändring avseende avgift för andrahandsupplåtelse
– Proposition 2: Stadgeändring avseende revisionsberättelse
– Proposition 3: Fönsterbyte

De som har tid och lust är välkomna att stanna kvar direkt efter stämman då BRF Korallen bjuder på lite mat och dryck i trevlig samvaro.

Solna, 28 mars 2016

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Korallen