Kallelse till föreningsstämma!

Korallen

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Korallen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2016 kl 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning 

1.    Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Anmälan av protokollskrivare.
4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5.    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
6.    Godkännande av dagordningen.
7.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8.    Föredragning av revisionsberättelsen.
9.    Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Fråga om arvoden.
13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Inkomna propositioner (se bilagor)
– Proposition 1: Stadgeändring avseende avgift för andrahandsupplåtelse
– Proposition 2: Stadgeändring avseende revisionsberättelse
– Proposition 3: Fönsterbyte

De som har tid och lust är välkomna att stanna kvar direkt efter stämman då BRF Korallen bjuder på lite mat och dryck i trevlig samvaro.

Solna, 28 mars 2016

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Korallen

Kategorier:

Inga svar

Lämna ett svar

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.