Extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Korallen välkomnas till en extra föreningsstämma måndag den 24:e augusti klockan 19.00 , gällande förändring av föreningens stadgar (andra röstningen).

I första hand är vi i ute på gården, men om vädret inte tillåter det får vi vara i föreningslokalen med behörigt avstånd från varandra.

Dagordning 
1.Mötets öppnande 

2.Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelseproposition – Förändring av stadgar 

9. Mötets avslutande  

Välkomna!
Hälsningar Styrelsen i Brf Korallen